A Kisvakond csoport hírei

Nevelési feladatok


3. időszak


Március 1-től május 31-ig

Gondozás


Az öltözőben tartsák be a helyes sorrendet, a benti cipőjét mindenki a megbeszéltek szerint a felső polcra teszi, a kinti cipőjét pedig az alsó polcra.  A levetett ruhájukat pedig a jelükkel ellátott zsákba. Egyre önállóbban próbálkozzanak a ruhájuk ki , be gombolásával, zipzárazásával. Cipőjüket egyre kevesebb segítséggel kössék be. Az időjárásnak megfelelően öltözzenek.


A mosdóban tartsák be a helyes sorrendet. Ügyeljenek a mosdó rendjére, tisztaságára. Használják a körömkefét és a szappant.Kezüket a csap felett mossák, rázzák le a vizet, mielőtt törölköznek. Önállóan használják a WC-t. WC használat után használják a WC papírt. Önállóan és megbízhatóan mossanak fogat, majd fogmosás után tisztán tegyék vissza a helyére a fogkefét és a fogmosó poharat.


Szükség szerint használja a papír zsebkendőt, helyesen és önállóan fújjon orrot.


Mindenki halkan étkezzen. A naposok figyeljenek az esztétikus terítésre, tudják eldönteni mennyit kérnek, mennyit szedjenek. Gyakorolják a késsel, villával való étkezést. Kulturáltan, csukott szájjal, tisztán étkezzenek. Használják, a kérem, köszönöm szavakat. Étkezés után szedjék le az asztalt, rakják fel a székeket, seperjenek össze. . A székeket ne húzzák , hanem emeljék.


Vigyázzanak a rendre, a használati tárgyakra.


Érkezéskor és távozáskor köszönjenek.  Törekedjenek a halk ajtónyitásra, csukásra.


A délutáni pihenőnél összehajtva tegyék le a ruhájukat. Ébresztő után segítsenek az ágyazásnál, a csoportszoba rendbetételénél.


Érzelmi , az erkölcsi és a közösségi nevelés


Alkalmazkodjanak a csoportban és az óvodában kialakult szokásokhoz, aktívan vegyenek részt a közös tevékenységekben.


Hallgassák meg egymást, fogadják el egymás véleményét, tanácsát. Társaikkal legyenek toleránsak, segítőkészek, fogadják el a másságot. Erősödjenek továbbra is a kialakult baráti kapcsolatok. Próbálkozzanak a konfliktushelyzetek önálló megoldásával. Alakuljon önfegyelmük, reális ítélőképességük.


Viselkedjenek tisztelettel a felnőttekkel.


 


Munka jellegű tevékenység


 


Végezzék el az önmagukkal kapcsolatos és önkiszolgáló feladatokat. Vállaljanak a társaik érdekében is különböző munka jellegű tevékenységet is, és ezt örömmel és önként tegyék. Teljesítsék a számukra adott feladatokat és ismerjék ezek munkamenetét. Becsüljék meg saját és mások munkáját. Ismerjék a munkaeszközök használatát.


Tanulás


Legyenek képesek különböző gondolkodási műveletekre /következtetés, ítéletalkotás, összehasonlítás/. Ismerjék meg az ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységek végzésekor legyenek kreatívak, próbálkozzanak többféle megoldással. Szándékos figyelmük legyen tartós, tudják azt  irányítani .Feladatvégzésnél legyenek egyre inkább önállóak.


Külső világ tevékeny megismerése


Környezet


Fejlődjön hazánkhoz, falunkhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyuk. Szerezzenek minél több tapasztalatot az őket körülvevő természeti, társadalmi környezetből életkoruknak megfelelően.


Biztonsággal igazodjanak el a környezetükben, érezve azt a felelősséget, hogy a természet és a környezet megóvásában nekik is fontos feladatuk van. A tapasztalatszerzés a természetes környezetben történik.


Figyeljék meg az évszakváltozást, az évszak jellegzetességeit, az évszakok közötti különbségeket, az időjárást. Vegyék észre, gyönyörködjenek a természet szépségeiben.


Ismerjék meg, kötődjenek, biztonsággal mozogjanak az őket körülvevő társadalmi környezetben.


 


 


Matematika


Tudjanak  számlálni, megszámlálni különböző tárgyakat  legalább 10-ig,  tudjanak összehasonlítani mennyiség, nagyság, forma, szín szerint


Tudjanak egy-egy kiemelt tulajdonság alapján tudnak tárgyakat, személyeket, halmazokat szétválogatni, összehasonlítani, sorozatokat hoznak létre


Szerezzenek tapasztalatokat a geometria és a tükörkép köréből, tájékozódjanak és építkezzenek térben és síkban


Különböztessék meg  a jobbra, balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat ( pl. alá, fölé, közé, stb. )


Verselés, mesélés


A népmesék , népköltészeti alkotások , magyar költők versei, elbeszélései által megismerik a népi kultúra kincseit,. Hallgassanak mesét, verset.


Önállóan is kezdeményezzek mesét, bábozzanak, dramatizáljanak, Örömmel várják a mesélést, a folytatásos meseregények szálait össze tudják kötni Önállóan találjanak ki meséket, történeteket és azokat mozgással is megjelenítsék


Anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés


 


Gondolataikat, élményeiket az anyanyelv szabályainak figyelembevételével mondják, el   Beszédük legyen folyamatos, logikus   A tanulás során elsajátított kifejezéseket használják a mindennapi beszédben .Alakuljon ki beszédfegyelmük, alkalmazzák a metakommunikáció szabályait Viselkedésükben tükröződjenek  az udvarias viselkedés szabályai .A mindennapi életben használják a drámajátékokban elsajátított képességeket


Képekről önállóan tudjanak elmondani összefüggő történeteket. Képnézegetés közben ismerjék fel a sorrendiséget


 


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka


Legyenek képesek az átélt élmények, mesék, versek, dalok szereplőinek, jeleneteinek képi, plasztikai kifejezésére Közös játékaikhoz, dramatizálásukhoz, bábozáshoz készítsenek, eszközöket Ismerjék  és alkalmazzák alkotásaikban az ábrázolási technikákat. Környezetük formálásában vegyenek részt.Ismerkedjenek különböző műalkotásokkal, fejlődjön esztétikai érzékük, ízlésviláguk


 


Ének, zene, énekes játék, gyermektánc


 


Szívesen énekeljenek, kapcsolódjanak be a közös éneklésbe. Legyenek kedvenc mondókáik, énekeik. Önállóan, gátlások nélkül énekeljenek, tudjanak mozgást, ritmust érzékeltetni, dallamot improvizálni


 A bemutatott élőzenét, az eltérő hangulatú népdalokat, műdalokat figyelmesen hallgassák,.Énekeljenek párbeszédes, felelgetős dalokat. Egyszerű, játékos táncmozdulatokat esztétikusan, kedvvel végezzenek.


 


Mozgás


A gyermekek szívesen, örömmel mozogjanak, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban Növekedjen teljesítőképességük, alakuljon mozgásuk, amely egyre összerendezettebb, ügyes, megfelelő ritmusú Alakuljon téri-, idő-, tájékozódó képességük. A szabályok pontos betartásával játszanak egyéni, csoportos sor- és váltóversenyt (kitartás, önuralom, feladattudat. Tanuljanak labdát vezetni, célba dobni. Szívesen fussanak, kocogjanak.


Játék


Legyenek képesek hosszabb időn keresztül ( akár napokig is )  egy témát játszani.Értsék meg és fogadják el társaik elgondolását, alkalmazkodjanak a kialakult szabályokhozMegfelelő élmény és tapasztalat után kezdeményezzenek önálló szerepjátékot, ehhez előzetesen készítsenek terveketJátékukhoz, dramatizálásukhoz, bábozáshoz készítsenek eszközöket, kiegészítőketAlkalmazkodjanak a játékfajtára jellemző szabályokhoz, tudjanak lemondani, kedvezőtlenebb szerepeket vállalniJátékukban legyen jelen az egészséges versenyszellemTudjanak társaikkal folyamatosan kommunikálni, legyenek képesek játékukban párbeszédekre.


A jó idő beálltával egyre több időt töltenek a szabadban, az udvaron. Tartsák be a szabályokat. A hintákon csak ülve hintázzanak, mászókákon, csúszdákon kapaszkodjanak, vigyázzanak saját és társaik testi épségére. A KRESZ parkban kerékpározzanak, rollerezzenek, itt is tartsák be a szabályokat. Játszanak labdajátékokat, ugróiskolát, karikázzanak, rajzoljanak aszfaltra, homokba.


 
Projektterv: Közlekedés


Gondozás


 


Egészséges életmódra nevelés, a mozgás fontosságára, szeretetére való nevelés


Törekedjenek étkezések alkalmával a halk beszélgetésre, az evőeszközök helyes használatára.


 Séták alkalmával a megbeszéltek szerint viselkedjenek, ha találkozunk valakivel, köszönjenek. Séták alkalmával a közlekedési szabályok megbeszélése, azok betartása. Alakuljon reális veszélyérzetük a mindennapos közlekedésben.


Szülők figyelmének felhívása, hogy hangsúlyozottabban, alaposabban, több türelemmel, törődéssel tanítsák meg gyermeküket a helyes gyalogos közlekedésre.


 


Külső világ tevékeny megismerése


 


Környezet


Városi és falusi közlekedés összehasonlítása


A közlekedés helyszínei, jellemzői / járda, úttest, kerékpárút/


Személy és teherszállító járművek / úton, sínen, föld alatt/


Utazás autóbusszal a falu busz végállomásáig


Kirándulás a vasútállomásra. Járműveken található jelzések jelentése


Vizi és légi közlekedési eszközök


Víz világnapja március 22, kerékpártúra a közeli halastóhoz.


Megemlékezés március 15-ről.


 


Matematika


Geometriai alakzatok / kör, téglalap, négyzet/ táblák matematikája, síkmértani formák jellemzői és hasonló formák felismerése


Tő és sorszámnevek gyakorlása, a vonatozás matematikája/ hányadik vágányról indul, hány szerelvényből áll? /


Hosszabb, rövidebb, alacsonyabb, magasabb járművek megkülönböztetése


Halmazok bontása, számlálás, több, kevesebb, ugyanannyi.


 


Verselés, mesélés


 


Vers


Kányádi S: Köszöntő márc. 8-ra /új/


Drégely L: Pereg a dob /új/


Osváth E: A kíváncsi kisvonat / új /


Osváth E: Utazás /új /


Osváth E: Évi autója / új /


Osváth E: Repülőgépen / új /


Tamkó S. K: Darázs Garázs /új /


Enyedi Gy: A vonat / új /


Tordon Á: Papírhajó / új /


Restár S: Vízbe estem / új /


 


Mese


A három hajós / új /


Morgó Mackó kalandjai / új /


A hajós meséje / új /


A papírhajó története / új /


Döme, a kis sárga repülőtér / új /


Az óriás fapapucs / új /


A patak meséje / új /


Mese a piros kicsi tűzoltó autóról


 


Anyanyelvi játékok


 


Szóvonat


Találós kérdések


Mit visz a kishajó


Mondd egy szóval


Koppants, dobbants


Hangstaféta


 


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka


 


Nőnapi ajándék készítése / nyírás, ragasztás, hajtogatás technikájának a gyakorlása /


Kokárda készítése, csákóhajtogatás, zászlófestés


Papírdobozból autó készítése


Különböző anyagokból légi és vízi közlekedési eszközök készítése


Mozdony, vonat készítése flakonból, ill. papírdobozból


Közlekedéssel kapcsolatos társasjáték készítése


Vasútállomáson jártam-ceruzarajz


 


Mozgás


 


Csúszás háton szer alatt, lendületszerzés a szeren függésből, kézállás előkészítés


J: Szalaggyűjtő


Szökdelés átlépés egyszerű karikaalakzatokon, karikagurítás padok között


J: Eledelszerző


Felfelé történő ugráshomorítással


J: Kútba estem


Labdavezetés és adogatás társhoz egykezes felsődobással, labdaleütés, labdarúgás társhoz.


J.Kidobó


Kerékpáros ügyességi játékok


Roller ügyességi játékok


Autószerelők


Tűz, víz , repülő


 


Ének, zene, énekesjáték, gyermektánc


 


Mondóka


Lassan forog a kerék /ism./


Poros úton /ism./


Kicsi kocsi  /ism. /


Kocsi húz, kicsi kocsi /új /


 


Dalok:


 Aki nem lép egyszerre


 Megy a vonat, fut a vonat /új /


Megy a Zsuzsi vonat / új /


Jön a kocsi , most érkeztünk / új /


 


Zenehallgatás


Gryllus V: Biciklidal


Csínom Palkó


A jó lovas katonának


Kékduna keringő


 


Zenei feladat


Közlekedés zajainak, hangjainak felismerése megkülönböztetett járművek hangjai


Ritmusérzék fejlesztése lassan-gyorsan mondókákon keresztül


 


Munka jellegű tevékenység


 


Vegyenek részt a terem átrendezésében, a különböző tevékenységekhez


Csoportszoba, mosdó, öltöző rendjének a megóvása


Roller, kerékpár ellenőrzése, előkészítése


KRESZ park takarítása / sepregetés, szemétszedés /


 


 


Gyalogos közlekedés


 


 


Külső világ tevékeny megismerése


 


Környezet


A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása


Néhány közúti tábla jelentése, közlekedési lámpák jelképes színei


 


Matematika


Megszámlálás, leszámlálás


Utcák hossza, szélessége, hány csík van a zebrán?


 


Verselés, mesélés


 


Vers


Szalai B: A jelzőlámpa  /új /


Zebra szélén magas lámpa  /ism. /


Tamkó S. K.: Hová visz a gyalogút / új /


 


 


Mese: Az utca nem játszótér


Nemtudomka és a jelzőlámpa


Stop! Közlekedj okosan


 


Ének, zene, énekes játék, gyermektánc


 


Mondóka:


Húzzuk a szekeret /új /


 


Dalosjáték


Sétálunk, sétálunk / ism./


 Jöttem karikán/ ism. /


Te és én  /ism /


 


Mozgás


 


Gurulóátfordulás rézsútos szeren előre, hátra


Játék: Terpeszfogő


 


 
Tél projekt


Gondozás    Naponta többször szappannal, körömkefével mossanak kezet. Ha köhögnek, tüsszögnek forduljanak el és tegyék kezüket, zsebkendőjüket a szájuk elé. Utána mossanak kezet. Hőérzetüknek megfelelően öltözzenek, vetkőzzenek. Udvaron való tartózkodáskor öltözzenek rétegesen, vegyenek pótnadrágot.                                                                                                                          Külső világ tevékeny megismerése    Környezet                                                                                                                               Téli séta az óvoda környékén, az időjárásban, természetben végbemenő változások megfigyelése.    Időjárás-öltözködés összefüggése (téli és réteges öltözködés)                          Téli jelenségek megfigyelése (hideg, hó, jég, jégvirág, jégcsap)                                                 A tél színei (a téli természet jellegzetes színei, szépségei)        Tél rendszerező  Matematika                                                                                                                              Halmazok összemérése, becslések, párosítások                                       Ugyanannyi előállítása, ugyanannyira tevés, elvevéssel, kiegészítéssel                                     Tő és sorszámnevek      Hosszabb- rövidebb, alacsonyabb-magasabb, szélesebb-keskenyebb, kisebb-nagyobb megtapasztalása a szabadban (szánkó hagyta nyomok, jégcsap hossza, hóemberek magassága)     Mennyiségek, több-kevesebb, számlálás (ki készített több hógolyót)                                                                                                                 Mozgás                                                                                                                               Labdagurítás vonalak között, léglabda továbbítás társhoz leütéssel. Játék: Kidobó       Egyensúlyozó járás, szökdelés széksorokon. Játék: Farkas-fogó   Hossztengely körüli gurulás, Body-Roll gyakorlatok. Játék: Krumpli-ültetés                     Hógolyózás, célba-dobás, hóember-építés, szánkózás, csúszkálás                Szánkóhúzó verseny


Anyanyelvi játékok


Találós kérdések (tél, téli jelenségek, sportok)


Szógyűjtés varázsgolyóval (téli fogalmak, gyűjtőfogalmak)


Játék a mesék befejezésével, Hangzó mese


Verselés, mesélés


Vers: Pataki Edit: A tél örömei     Gazdag E: Január    Sarkady S: Hóember


M. Simon K: Szánkózás    Márkus K: Hónapsoroló mondóka    Csanády I: Hónap-soroló      Mentovics É: Csizma, sapi, nagykabát


Mese: Benedek E: A jégország királyai    Grimm: Hamupipőke                                        Kányádi S: Csikorgó, a fagykirály     Móra F: A kíváncsi hópelyhek


Móricz Zs: A haragos hóember    Kismalac és a farkasok


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka


 Téli táj készítése / rizs, búzadara, mák szórásával/


 Papírtányérból hóemberkészítés     Gyurmából hóemberkészítés


 Terítő készítése téli motívumokkal


-Kirajzolt forma kirakása tépéssel, ragasztással


-Előre megrajzolt család felöltöztetése rajzolással téli ruhába


-Kesztyű, sál, sapka elkészítése festéssel


Ének, zene, énekes játék, gyermektán                                                                                     Mondóka: Hajnali harangszónak          Boldog újesztendőt      Jaj, de nagyon hideg van  Varjú károg


Dalos játék: Ácsorogjunk        Tüzet viszek /új/     Elvesztettem zsebkendőmet


Dalok: Esik a hó     Tekereg a szél


Zenehallgatás:       Vivaldi: Négy évszak / Tél/    Dongó együttes: Hideg szél fúj                        Buborék együttes: Hó csata c. C                                                                                                                       Zenei feladat: Dallambújtatás rövid és hosszú egységekkel                                                 Egyenletes lüktetés és ritmus különbsége, összekapcsolása                                                    Munka jellegű tevékenység                                                                                       Csoportszoba téli dekorálása    Hólapátolás, hó seprés az óvoda udvarán         Madáretető készítés     Madarak, mókusok folyamatos etetése


Állatok élete télen     Madarak, mókusok etetése


Külső világ tevékeny megismerése   Környezet                                                                                              Állatok élete télen, mókusok etetése, róluk való gondoskodás       Madarak etetése, madáretető kihelyezése     Madáreleség gyűjtés, készítés, madarak etetése                       Matematika                                                                                                                          Számlálás, több, kevesebb, ugyanannyi    Fogalmak: kisebb- nagyobb


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka                                                                                                Madáretető készítése       Madáreleség készítése                                                           Különböző technikák felhasználásával képalkotás    Madarak téli etetése/festés, vágás, ragasztás                                                                                                                             Verselés, mesélés     M. Simon K: A cinege lakomája      Visszajött a répa


Ének, zene, énekes játék, gyermektánc        Mondóka: Ágon ugrált a veréb                           Dal: Országúton nagy a hó    Zenehallgatás: Téli madárhangok meghallgatása CD-ről


Mozgás     Kitartó gyaloglás séta során    Versenyjátékok      SzabályjátékokProjektterv: Testünk


Külső világ tevékeny megismerése


Környezet


Az emberi test, páros és páratlan testrészek megnevezése   Testrészek feladata (fej, törzs, végtagok)                Tisztálkodással kapcsolatos ismeretek szerzése, bővítése Érzékszervek, érzékszervek funkciója, ápolása, védelme. Ismerkedés a védőnő munkájával                                            Betegségek, az orvos gyógyító munkája, séta az orvosi rendelőbe,gyógyszertárba                                                                   Betegségből felgyógyult gyermek élményeinek meghallgatása, a betegség során használt eszközökről, gyógyítási módokról Matematika                                                                                                        Játék a legekkel  Szavakban történő összehasonlítások, ítéletalkotások                                                                                  Mennyiségek összemérése, térben, hosszúság, szélesség, magasság,bőségszerint                                                                                                   Testsúly, magasságmérés      Páros, páratlan testrészek Hosszú, rövid haj         Alá, fölé, mellé      Kisebb, nagyobb   Tájékozódás, testrészek megnevezése


Verselés, mesélés


Mese


A só     Adj Isten egészségére    Mese a vízilóról, aki félt az oltástól    A doktor néni táskája


A 3 kívánság     Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj     Hapci Manó      Rókakuruzsló


Mikulás bácsi csizmája     Jön a Mikulás     Sürgős levél


Versek


Szabó B. : Kicsi orr, kicsi száj      Várkonyi K. : Hapci      Demény Ottó: Doktor bácsi


Csorba Piroska: Torokgyulladás    Donászy Magda: Mosakodás    Hajnal A. : A náthás medve


Juhász M. : Beteg vagyok      Lászlóffy Aladár: Fogkefevers     Csukás István: Makk Marci


Szabó T. Anna: Kézmosó vers    Tamkó S. K. : Szembeszél    Varga Pötyi: Csiganátha


Veres Zoltán: Mosdóvers    Magosrévi Jolán:Várjuk a Mikulást   Szalai B:Üzenet


Anyanyelvi játékok


Találós kérdések testrészekkel kapcsolatban    Barchoba   Mi jut eszedbe arról, hogy….


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka


Emberi test megformálása gyurmából      Családtagok lerajzolása      Ez vagyok én


Előre megrajzolt emberre ruha festése     Orvosnál jártam – zsírkréta rajz


Fakanálból bábkészítés    Kéz és lábnyomatokkal kollektív munka, képkészítés


Hiányzó testrészek, érzékszervek pótlása, körberajzolt emberformán, majd felöltöztetés színezéssel


Mozgás


Csúszás, kúszás, mászás babzsák tolással, egykezes alsó és felső dobás


Futás, kúszás, csúszás bújással, akadályépítéssel   Függés átfogással, célba ugrás  Tartásjavító gyakorlatok


Lúdtalp, lábizom erősítő gyakorlatok   Helyes légzéstechnika


Utánzó mozgások, járás, futás (pl. jelre érintsd meg a fejed, füled, lábad…)


Zenés mozgásos gyakorlatok   Sorverseny (mentősök munkában, ki ér előbb a beteggel a kórházba)


Ének, zene, mozgásos játék, tánc


Mondókák


Áspis, kerekes   Fáj a kutyámnak a lába   Fejem, vállam


Tíz ujj van a kezemen   Jaj de piszkos ez a gyerek   Vitamin a hasamba   Gólyát láttunk


Dalos játék


Koszorú, koszorú    Zöld paradicsom   Te és én mi ketten   Előre a kezedet


Zenehallgatás


Gólya, gólya   Árkot ugrott a szúnyog


Zenei feladat


Ritmusérzék fejlesztése: egyenletes lüktetés érzékeltetése tapssal, lépéssel, tánclépéssel


Dal, mondóka ritmusának kiemelése, visszatapsolása   Dal felismerése ritmusáról 


Gondozás


A tisztálkodó eszközöket használat után tisztán, esztétikusan tegyék a helyére.


A testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, szükség szerint végezzék.


Próbálkozzanak önállóan a gombolással, kötéssel, igény szerint segítsék társaikat.


 


 


Munka jellegű tevékenység


A csoport játékait tartsák rendben. Vegyenek részt a babakonyha takarításában, az edények elmosogatásában.


Felelősök munkájának bővítése a p.zs. tartó feltöltésével. Naposok feladata az asztal törlésével, pakotta felsöprésével bővül. Aktívan vegyenek részt a Mikulásra való készülődésben, a csoportszoba, az öltöző dekorálásában.


Egészséges életmód, egészséges táplálkozás, mozgás


Külső világ tevékeny megismerése


Környezet


Az egészséges étrend fontossága, táplálkozás, zöldségek, gyümölcsök, táplálékpiramis elkészítése


Salátakészítés (gyümölcssaláta, vitaminsaláta)


Kompótkészítés


Vitaminfalatkák, teljes kiőrlésű gabonából készült sütemények (kenyérsütés) és gyógyteák kóstolása


Személyi higiénia fontossága, beszélgetés a mozgás fontosságáról


Ismerkedés a tök tulajdonságaival, részeivel (héja, magja, húsa,)


A tök fajtái (sütőtök, lopótök, disznótök, dísztök)


Matematika


Zöldségek, gyümölcsök válogatása, számlálása (kicsi, nagy, hosszú, rövid, keskeny, széles)


Zöldségek, gyümölcsök feldolgozása (szín, forma, íz, illat megbeszélése)


Párkereső mozgásos játékok (hosszabb, rövidebb ugrások, alatta, felette, mellette, mögötte, közé)


Válogatás, halmazalkotás, tökök csoportosítása


Sorrendiség kialakítása, sorba rendezés, számlálás


Fogalomalakítás, milyen a formája, mire hasonlít


Mesélés, verselés


Mese


Kirándulás táplálékországba   A répa   A 3 csibe  A dinnye és a tök   Tökváros


A rátóti csikótojás


Vers


Zalai J. : Szeretem a gyümölcsöt   Kányádi Sándor: Elment Péter tököt venni


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka


Zöldség, gyümölcs készítése sóliszt gyurmából  Terménybábok készítése


Így sportolok én (rajz)   Manócska háza, tökváros, tökállatok készítése


Magok kiszedése, megmosása


Ének, zene, énekes játék, tánc


Kecske ment a kiskertbe   Benn a bárány kinn a farkas  A kállói szőlőbe ismétlés


Mozgás


Mezítlábas torna   Célbadobás sárgarépával, krumplival


Ügyességi versenyek   Belegyorsuló futás, szaladj a zsákig, ki szed több tököt (babzsákot a zsákba)


Munka


Sütni való tök megmosása, megszárítása


A kenyérsütéshez, salátákhoz megfelelő eszközök előkészítése


A munka befejezése után a csoportszoba rendbetétele


Gondozási feladatok


Higiéniás szabályok, alapos kézmosás fontossága, betartása


A zöldségfélék és a gyümölcsök megmosása fontos a felhasználás előttAlmahét

Kisvakond csoport programjai:


Hétfő     almás aszali dísz

Kedd      Almás kitűző

Szerda    Abonyi állatkert

Csütörtök almafajták gyűjtése

Péntek    Almabörze


A hét folyamán készítünk almából bábokat,almalevet ,almás süteményt almakaticát

almafát nyomdázással almamozaikot.Hírek, aktualitások
2014-2015
Augusztus 25-től ismét birtokukba vették az óvodát a Kisvakond csoport kisgyermekei. Ezen a héten lehetnek még utoljára óvodások .

2014.augusztus 29-én (péntek) 17.00 órától tanévnyitó ünnepség lesz az iskolában. Erre az alkalomra a kisgyermekeket óvodai egyenruhába kell hozni. Gyülekező 16.45-kor az iskola kapujában.

2014.szepetember 1-től elkezdődik a 2014-2015-ös nevelési év. Minden kisgyermeket szeretettel várnak az óvó nénik és dadusnénik.

Játékos délután
A 2013/2014- es nevelési év lezárásaként ismét megrendezésre került óvodánkban -immár hagyománnyá váló- Játékos délután.

A májusi esős időjárás miatt június 6-án került sor a mindenki számára szórakozást nyújtó délutánra.

15.00-18.00 óra között várták az óvoda dolgozói nagy-nagy szeretettel és színes programokkal a családokat.

A programokat a népszokások, néphagyományok köré igyekeztünk felépíteni.

Lehetett kézműveskedni, agyagozni,gyöngyöt fűzni,kukorica csuhéból babát készíteni, mézes süteményt szaggatni és dísziteni, ismerkedhettek a horgolás fortélyaival.  Lehetőség volt régi népviseletbe öltözni.

Gyorsaságukat és erejüket is kipróbálhatták a családok hiszen sorversenyek is voltak a mozgásos feladatot kedvelőknek. Felajánlásokból lehetőség volt szerencsét próbálni tombola sorsoláson.  A szerencséseknek gratulálunk!

A játékokon résztvevők éhségüket és szomjukat olthatták az óvoda udvarán felállított büfében.

Az udvaron régi  eszközökből, babákból, macikból, csuhéból készült tárgyakból,óvodai élethez kapcsolódó  régebbi időkből származó képekből  kiállítást rendeztünk.  Ezuton szeretném az óvoda honlapján is megköszönni  mindenkinek aki segített ennek a délután sikerének megvalósításában.

Zárásként a Lóca együttes szórakoztatta a jelenlévőket, közös táncházi mulatozással ért véget  rendezvényünk.  Reméljük a jelenlévők jól érezték magukat és legközelebb is velünk zárják a nevelési évet.

/A délután bevételét az óvoda udvar rekonstrukciójára fordítjuk.  Köszönjük./

Fontos időpontok...
Május 20. /kedd/ -a Kivakond és Katica csoport kisgyermekei kirándulni mennek Veresegyházára a Medve parkba

Május 22 .(csütörtök) 16.30  Szülők klubja.

Május 22  délelőtt a Kisvakond csoport kisgyermekei ellátogatnak az iskolába, ahol betekintést kaphatnak az iskolai mindennapokba.

Május 23. /péntek/- óvodánk minden kisgyermeke kirándul autóbusszal a Pegazusba

Május 24. /szombat/-Gyermeknap a focipályán ahol az óvó nénik kézműves tevékenységekkel várják a gyerekeket. Fellépnek óvodánk táncosai és a Kisvakond csoport bemutatja az Ovi-olimpia gyakorlatait.

Május 30. /péntek/ Pedagógusnap - Ezen a napon az óvoda 13.00óráig tart nyitva.

A Kisvakond csoport kisgyermekei köszöntik óvodánk dolgozóit.

Huncutka Alapítvány
Szeretnénk megköszönni, azoknak akik adójuk 1%-val támogatták óvodánk alapítványát. 2013-as évben befolyt összeg- 93481 forint.

Köszönet
Szeretnénk megköszönni az Almavirág Nyugdijas klub tagjainak, hogy karácsonyra sok-sok gyümölccsel kedveskedtek óvodásainknak.

 

WEB: