Bemutatkozás

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek óvodánkat és mini bölcsődénket.

Intézményünk többcélú intézmény. A köznevelési feladat, az óvodai nevelés mellett, szociális feladatot is ellát mini bölcsődei keretek között. A bölcsőde a 3 évnél fiatalabb gyermekek nappali gondozására, nevelésére és ellátására szakosodott intézmény.

Dánszentmiklós egyetlen óvodája, bölcsődéje a miénk, amely 2010. szeptember 01-től bölcsődés korú gyermekeket egységes óvoda-bölcsődében, majd 2018. szeptember 01-től mini bölcsődei csoportban fogad.

Intézményünk két épületben 4 óvodai csoportban és 1 mini bölcsődei csoportban látja a gyermekek gondozását, nevelését, az iskolai életmódra való felkészítését.

Az intézmény fenntartója Dánszentmiklós község Önkormányzata.

 Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák, akik hittel és lelkesedéssel végzik nevelő munkájukat. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek életritmusának megfelelő napirendet.

Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez.

Azt a lehetőséget választottuk, hogy saját Pedagógiai Programot írunk, melyben részletesen kifejtjük konkrét nevelési elképzeléseinket. A Pedagógiai Program elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, szakmai helyzetelemzést, partneri elvárásokat és szakmai – pedagógiai hagyományainkat.

Pedagógiai programunk a külső világ tevékeny megismerése témaköreire épül,melyeket projektekkel dolgozunk fel. A PP megvalósításával célunk:

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jusson, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Olyan szokásrendszer elsajátítása, amelyek meghatározóak a környező világgal való harmonikus kapcsolatteremtéshez. A természeti, emberi, tárgyi környezettel, családdal való ismerkedés során matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése, meglévő és új ismeretek alkalmazása. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.

A PP- hez szorosan kapcsolódó elnyert pályázataink:

 A „Zöld Óvoda” címet 2015-ben nyerte el óvodánk. Ez a természethez való pozitív viszony kialakítása, az ÖKO látásmód környezettudatos magatartásformák és szokások megszilárdításához vezet.

 Fő célkitűzésünk a környezettudatos magatartás érzelmi megalapozása mellett a természetóvó magatartás kialakítása és a saját környezetükre igényes természet szerető- és tisztelő, környezettudatosan gondolkodó gyermekké válásuk elősegítése. Ennek a megvalósításához az udvarunk elengedhetetlen helyszín. Az óvoda udvara a környék intézményei közül a legjobb adottságokkal rendelkező terület. Az intézmény területén található „kiserdő”, melyben vadon nőnek az avarban a növények és vannak benne fészekodúk, madáretetők és itatók egyaránt.

Ennek a nevelési lehetőségeit kihasználva csatlakoztunk 2017 -ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát Óvoda” alprogramja keretében meghirdetett „Madárbarát Óvodakert” programhoz, melynek célja a mindennapi madárvédelem lehetőségeinek bemutatása, madárvédelmi eszközök folyamatos készítése, alkalmazása mellett a táplálékot, fészkelő- és búvóhelyet jelentő természetes élőhelyek kialakítása, védelme is.

A komposztálás lehetőségét is biztosítjuk óvodánk kertjében, mellyel a környezetbarát magatartást, illetve környezettudatos szemléletformálást kívánjuk elősegíteni, melynek során nemcsak az óvodás gyermek szemléletét formálhatjuk, hanem hatást gyakorolhatunk a szüleikre és az egész felnőtt társadalomra is. Tudatosan törekszünk továbbra is az udvarunk tervezésénél a kedvező természeti adottságok kihasználására, melyet pedagógiai elveink, céljaink alapján kívánunk kialakítani a fenntartó, a szülők és a „Huncutka” alapítványunk segítségével, támogatásával.

Pedagógiai programunkat kiegészítve, bővítve a következő programokat is preferálja intézményünk:

Ovi zsaru program főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn – és baleset-megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése.

A „Boldog Óvoda” programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a gyermekek körében.

Minden évben részt veszünk a kistérségi Ovi Olimpián és a Pindur Pandúr Országos Közlekedési Versenyen, Budapesten.

A „Biztonságos Óvoda” program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása

Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás az integráció, inklúzió, hátránycsökkentő szerep valamint a tehetséggondozás.

Az óvodánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek /SNI/ integrált óvodai nevelését, fejlesztését , melyet megfelelően felkészült szakemberek végeznek.
Logopédusunk, gyógypedagógusunk, óvoda pszichológusunk, fejlesztő pedagógusunk szükség szerint látja el a fejlesztésre szoruló gyermekeinket. 
Tehetséggondozás keretében Bozsik foci, Zene ovi ,és gyermektánc működik az intézményben, óvodapedagógusok vezetésével.

Az intézmény az alapfeladat ellátása mellett különféle szolgáltatásokat is szervez.
nevelési idő alatt biztosított szolgáltatások :

Logopédiai fejlesztés / óraadó tanárral/ 2x

Fejlesztő foglalkozások /egyéni, kis csoportokban fejlesztő pedagógussal/heti 2 x

Gyógypedagógiai fejlesztés / óraadó tanárral/ 1x

Óvoda pszichológia foglalkozás heti 1x

Hit – és vallás oktatás heti 1x

Só szoba használat

Levendula szoba használat

nevelési időn túli választható szolgáltatások, melyeknek költségeit a szülők finanszírozzák és a szülők igényeinek felmérése alapján a következő

Úszás

Játékos angol

Karate


Ezenkívül változatos programokat, kirándulásokat, játékos délelőttöket- délutánokat, bábelőadásokat, zenés műsorokat  szervezünk.

Az óvoda a családi nevelést kiegészíti. Óvodánk nyitott a szülők számára, gyermekeik óvodai életébe szülői értekezletek, fogadó órák, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával tekinthetnek be.

Felismertük a partnerközpontú gondolkodás fontosságát, a minőségi munka jelentőségét, megalkottuk az óvodai nevelés kulcsfolyamatainak folyamatszabályozását, melyek elengedhetetlenek a szervezett, magas szintű óvodai működéshez.

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők partnernek tekintenek bennünket gyermekeik nevelésében és reméljük, hogy boldog gyermekkort tudunk biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.